Muista minut
 

 

 Yhteistyössä
emotr.jpg eulippu.jpg
 
SATAKUNNAN KASVIJALOSTE konserni
 TULOSLASKELMA   1.1.-31.12.2010 
 (Euroa) 
 Liikevaihto 

 

17 494 094,92
 Valmiiden ja keskenräisten tuotteiden varastojen muutos  -1 960 088,03
 Liiketoiminnan muut tuotot  912 932,63
 Materiaalit ja palvelut 
     Aineet ja tarvikkeet ja tavarat 
     Ostot tilikauden aikana   -9 203 708,93
     Varastojen lisäys ja vähennys  -14 829,91
     Ulkopuoliset palvelut  -1 039 627,78
 Materiaalit ja palvelut yhteensä  -10 258 166,62
Henkilöstökulut
      Palkat ja palkkiot -1 182 845,94
      Eläkekulut

-194 441,44

      Muut henkilösivukulut -36 077,64
Henkilöstökulut yhteensä -1 413 365,02
 
Poistot ja arvonalentumiset
    Suunnitelman mukaiset poistot

-1 276 164,17

      Liiketoiminnan muut kulut -3 985 127,99
 
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -485 884,28
Rahoitustuotot ja -kulut
  Muut korko- ja rahoitustuotot
      Saman konsernin yrityksiltä
      Muilta

776,30

  Korkokulut ja muut rahoituskulut
      Muille -73 161,91
 
     Rahoitustuotot ja kulut yht -72 385,61
 
VOITTO(TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -558 269,89
Satunnaiset tuotot 1 394 943,05
VOITTO(TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA  836 673,16
JA VEROJA
 
Tuloverot

-2 933,20

Laskennalliset verot

91 422,52

Vähemmistöosuus

-85 447,52

TILIKAUDEN TULOS 839 714,96
SATAKUNNAN KASVIJALOSTE konserni
 TASE  31.12.2010
V A S T A A V A A
 
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
   Aineettomat oikeudet

180 947,82

Aineettomat hyödykkeet yhteensä

180 947,82

Aineelliset hyödykkeet
  Maa-ja vesialueet

357 445,68

  Rakennukset ja rakennelmat

2 756 806,25

  Koneet ja kalusto

1 939 755,15

  Muut aineelliset hyödykkeet

10 451,35

  Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

8 991,07

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

5 073 449,50

Sijoitukset
   Osuudet omistusyhteysyrityksissä 96 520,00
  Muut osakkeet ja osuudet

166 170,93

Sijoitukset yhteensä 262 690,93
 
 PYSYVÄT VASTAAVAT YHT 5 517 088,25
 
 
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
  Aineet ja tarvikkeet

6 103 181,19

  Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta

0,00

Vaihto-omaisuus yhteensä

6 103 181,19

Lyhytaikaiset saamiset
  Myyntisaamiset 4 307 941,71
  Muut saamiset 180 226,11
  Siirtosaamiset 890 495,10
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 5 378 662,92
 
Rahat ja pankkisaamiset
  Rahat ja pankkisaamiset 1 215 894,78
  Rahat ja pankkisaamiset yht 1 215 894,78
 
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT 12 697 738,89
 
VASTAAVAA YHT 18 214 827,14
 
SATAKUNNAN KASVIJALOSTE konserni
 TASE  31.12.2010
V A S T A T T A V A A
 
OMA PÄÄOMA
 
  Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 900 000,00
  Edellisten tilikausien tulos 8 641 610,97
 Tilik.voitto(tappio) 839 714,96
 
OMA PÄÄOMA YHT 10 381 325,93
 
Vähemmistöosuus

903 162,94

VIERAS PÄÄOMA  
 
Pitkäaikainen vieras pääoma
   Pääomalainat 1 000 000,00
   Lainat rahoituslaitoksilta 1 702 733,03
Laskennallinen verovelka

669 590,72

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 3 372 323,75
 
Lyhytaikainen vieras pääoma
   Lainat rahoituslaitoksilta

1 000 000,00

   Ostovelat

2 009 690,54

   Muut velat 273 256,36
   Siirtovelat 275 067,62
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 3 558 014,52
 
VIERAS PÄÄOMA YHT 6 930 338,27
 
VASTATTAVAA YHT 18 214 827,14